link to homepage logo

24.08.2021

Безбедност и долготраjност на конструкциjата

Во зависност од условите на околната средина (каде е можно присуство на кондензација на места со базени за
пливање, места со хемиско загадување, ѕидови или облоги во близина на крајбрежни области или индустриски
капацитети и сл.) се препорачува да се користат специјалните профили и аксесоари заштитени со анти-корозивни премази. Обезбедувањето на високо ниво на заштита од корозијата гарантира дека металната
конструкција во системите на сува градба ќе остане непроменета од агресивната средина за подолг временски
период.

Поголемата заштита и подолгиот животен век на конструкцијата со специјалните Technogips Pro Премиум профилите со анти-корозивен премаз C4 или C5 зависат од местата на апликација и околната срединаns. Категорија за заштита против корозија, согласно EN ISO 12944-2:

 • Класа C3 Средно ниво на заштита, примери на агресивна средина:

Надворешно: Урбани и индустриски атмосферски средини со средно ниво на воздушни загадувачи, крајбрежни предели со низок степен на присуство на сол.

Внатрешно: Производствени простори со висок степен на влажност и среден степен на воздушни загадувачи, на пр. простории за млеко преработувачка, пивари, перални, производствени погони за храна.

 • Класа C4 Високо ниво на заштита, примери на агресивна средина:

Надворешно: Индустриски зони, крајбрежни предели со среден степен на присуство на сол во воздухот.

Внатрешно: Простории со честа кондензација и висок степен на воздушни загадувачи причинети од производствениот процес, на пр. индустриски капацитети, места со базени за пливање, пресоблекувални и простории за туширање.

 • Класа C5 Највисоко ниво на заштита, примери на агресивна средина: 

Надворешно: Индустриски зони, крајбрежни предели и објекти во близина на плажи со висок степен на присуство на сол во воздухот.

Внатрешно: Објекти и простории кои се предмет на постојана кондензација, интензивна влажност и висок степен на загадувачи, на пр. морска вода или термални бањи.

Technogips Pro производи со анти-корозивни премази:

 • CD 60 и UD27 SUPER PREMIUM C4 профил
 • CW и UW SUPER PREMIUM C4 профил
 • CD 60 и UD27 SUPER PREMIUM C5 профил
 • CW и UW SUPER PREMIUM C5 профил
 • Blue Board шраф TB 3.9x30 SUPER PREMIUM C5 профил
 • Брз шраф TN 3.5х25 SUPER PREMIUM C5 профил
 • Саморезен шраф TB 3.5х25 C5 профил
 • Брз шраф TEX LB 4.2x13 SUPER PREMIUM C5 профил
 • Директен држач 125 SUPER PREMIUM C5 профил
 • Нониус држач SUPER PREMIUM C5 профил
 • Крстеста спојка SUPER PREMIUM C5 профил
 • Спојка за CD профил SUPER PREMIUM C5 профил
Назад кон сите статии