link to homepage logo

Правила за защита на личните данни / GDPR

Данни за администратора на лични данни
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 203252962, със седалище: България, гр. София 1606, ул. Доспат 2, България, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).
Интернет страницата http://www.technogipspro.com се притежава и управлява от Форматт Билдинг Продъктс ЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.
Данни за контакт с администратора
Тел.: +359 (2) 805 11 75
Имейл: sales@technogipspro.com

Цел
Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които Форматт Билдинг Продъктс ЕООД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството и на националния телефон на потребителя, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.
В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Форматт Билдинг Продъктс ЕООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

Принципи на обработване. Правно основание.
Защитата на личните данни е приоритет на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД. Форматт Билдинг Продъктс ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. Форматт Билдинг Продъктс ЕООД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.
Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.
Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

Лични данни
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

Цели за обработване на лични данни
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му. Форматт Билдинг Продъктс ЕООД обработва лични данни на потребители на сайта и на телефон на дружеството, когато чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез телефона е подадено запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител. Обработването на лични данни е с цел:
• Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да отговори и предприемане действия по подаденото запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител;
• Форматт Билдинг Продъктс ЕООД да поддържа отчетност относно подадените запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребители, вкл. за целите на контрол и надзор от страна на публични органи и производствата пред тях.
Със съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, Форматт Билдинг Продъктс ЕООД може да използва личните данни на потребители, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.

Категории обработвани лични данни
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта и на националния телефон на дружеството:
• За физически лица, които са подали запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал Форматт Билдинг Продъктс ЕООД обработва личните данни, които самият потребител доброволно е посочил във формата за контакт, телефонния разговор, имейла или друга кореспонденция с дружеството (и така е дал съгласие за обработването им). Дружеството изисква от потребителя име, телефон и адрес за връзка като минимум за извършване на проверка и изготвяне на отговор до потребителя.
Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Форматт Билдинг Продъктс ЕООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.

Мерки за сигурност
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.
Всички представители и служители на Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.
Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Форматт Билдинг Продъктс ЕООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя Форматт Билдинг Продъктс ЕООД може да предоставя личните данни на тези потребители на: (а) служители на дружеството в отдела му по контрол на качеството и отдел „Маркетинг“; (2) служители на дружеството на мениджърски позиции, а именно директор на производствен отдел, директор на търговски отдел, директор на логистичен отдел и съответния регионален търговски мениджър, според случая; (3) външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси; (4) държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи.
За случаите, в които Форматт Билдинг Продъктс ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

Срокове за съхранение
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнаи относно продукти на дружеството незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предяваване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството.
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребители относно продукти на дружеството не по-късно от 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

Права във връзка с личните данни
Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Форматт Билдинг Продъктс ЕООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Форматт Билдинг Продъктс ЕООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.
Форматт Билдинг Продъктс ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

Влизане в сила и актуализация
Тази политика влиза в сила на 25/05/2018 г. Форматт Билдинг Продъктс ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка Форматт Билдинг Продъктс ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.