FUGA & FINISH Light

 

FUGA & FINISH Light е лесна, готова за употреба универзална смеса, соодветна за фугирање на гипс-картонски плочи или за целосно глетување.

Класификација:

Во сообразност со EN 13963:2015