Грижа за природата

Одржливоста претставува предизвик да се обезбеди  производ кој го олеснува животот, а ефектот кој  го има врз животната средина  при производството, транспортот и монтажата  се контролира во граници. Техногипс Про е претпријатие основано и кое работи на принципите на одржлив развој, како што се:

Зелен кът

  • Користи еколошки суровини;
  • Мали транспортни растојанија;
  • Ниска потрошувачка на енергија и мало производство на  емисија на штетни гасови;
  • Нула производство на отпад;
  • Затворен циклус на рециклирање

Одржливоста е термин кој стапи во употреба во 1987 година по извештајот за "Нашата заедничка иднина" од Светската агенција за животна средина. Во извештајот, терминот е дефиниран како развој кој ги задоволува потребите на современото  општество, без да ги лиши идните генерации од можноста да го направат истото. Во моментов, "одржливиот развој" е широко користен како еколошки термин. Одржливоста може да биде социјална (корпоративна и морална одговорност кон потребите и благосостојбата на поединецот),  може да биде економска, во смисла на стабилен економски раст и може да биде директно поврзана со животната средина.

Фабриката Техногипс Про се наоѓа во непосредна близина на изворот на суровината. Претпријатието се наоѓа во центарот на Бугарија, со удобни и брзи транспортни  врски - и за внатрешна трговија и за извоз. Компанијата   користи речни  и поморски  транспорт за извоз. Така Техногипс Про успешно успева да го намали  јаглеродот од  производството и дистрибуцијата на своите производи.

 

Техногипс Про е сертифициран во согласност со стандардите на Forest Stewardship Council  за управување и следење на влезните дрвени суровини во производството:

Зашто FSC?

 

Повеќе од 90% од суровините што се користат во производството на  производите на Техногипс Про се еколошки - гипс-картонските плочи се состојат од јадро од технички гипс (REA/FGD) и обвивка од рециклирана хартија, а главна состојка на сувите смеси е техничкиот гипс